Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate

Beneficiari

1. Organizații de cercetare (instituţii de drept public sau privat, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea) ale cărei date sunt înregistrate în RPC. În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta.

2. Întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare ale cărei date sunt înregistrate în RPC și care se încadrează în categoria IMM sau întreprinderi mari.

Proiecte eligibile

Proiectul trebuie depus de instituţia gazdă. Trebuie gândit şi elaborat în principal de specialişti de înalt nivel internaţional, eventual împreună cu colectivele de cercetare din instituţiile gazdă cu care vor lucra.
Proiectul trebuie să conţină cel puţin o activitate de cercetare industrială/dezvoltare experimentală.
Directorul de proiect este obligatoriu specialistul din străinătate (de înalt nivel internaţional).
In echipa proiectului sunt incluşi cercetători/specialişti cu activitate CD din instituţia gazdă, dar numărul acestora este limitat la maximum 7 persoane. Pe lângă aceștia, din instituţia gazdă pot fi utilizați pentru proiect, în funcție de necesități, tehnicieni și personal auxiliar. Proiectul poate să prevadă poziţii vacante de doctorand sau postdoctorale, al căror număr nu este limitat, dar care pot fi ocupate doar de persoane care nu sunt şi nu au mai fost angajate în instituţia gazdă.
Echipa de management a proiectului poate cuprinde maxim 5 posturi echivalent normă întreagă.
Proiectele trebuie să aibă ca domeniu de cercetare: Bioeconomia, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate, Energie, mediu şi schimbări climatice, Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate, Sănătate.

Condiții impuse specialiștilor din străinătate

Prin specialist din străinătate (de înalt nivel internaţional) se înțelege un specialist/cercetător care:

  • a lucrat cel puţin 5 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare înainte de data depunerii cererii de finanţare;
  • a lucrat în cercetare (sau a fost la studii pentru doctorat sau postdoctoral) în străinătate cel puţin 3 ani din ultimii 5 înainte de data depunerii cererii de finanţare;
  • titlul de doctor în ştiinţe;

Norma parţială trebuie să reprezinte cel puţin 50% din numărul de ore alocat proiectului. Este obligatorie prezenţa directorului de proiect în instituţia gazdă (angajatoare) cel puţin 50% din norma de timp pentru care a fost angajat;
Cererea de finanţare trebuie însoţită fie de contractul de angajare al specialistului de înalt nivel internaţional în instituţia solicitantă, fie de un acord de colaborare între părţi, care să prevadă angajarea specialistului in instituţia gazdă, in cazul in care finanţarea nerambursabilă este aprobată. Durata contractului de angajare trebuie să acopere cel puţin durata proiectului.

Durata proiectului: maximum 48 luni.

Activităţi eligibile

A. Activităţi de cercetare fundamentală (activitate experimentală sau teoretică întreprinsă pentru a dobândi cunoștințe noi despre bazele fenomenelor și faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă).

B. Activităţi de dezvoltare industrială (cercercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a acestora).

C. Dezvoltare experimentală (dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite).

D. Activitați pentru realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;

E. Activităţi pentru obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare si IMM-uri);

F. Activităţi de informare şi publicitate pentru proiect (numai pentru organizaţii de cercetare);

G. Management de proiect (numai pentru organizaţii de cercetare).

Cheltuieli eligibile

A. Cheltuieli pentru activităţile de cercetare fundamentală/ industrială /dezvoltare experimentală:

1. Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare): Cheltuieli salariale; Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului;

2. Cheltuieli cu achiziția de active corporale şi obiecte de inventar, în măsură şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare (dacă aceste instrumente şi echipamente au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza pe baza principiilor contabile general acceptate): Echipamente IT şi pentru comunicaţii; Echipamente şi instrumente pentru cercetare;

3. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale: Brevete; Drepturi de utilizare;

4. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii: Servicii de cercetare, Servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile proiectului;

5. Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii, în măsură şi pe durata utilizării acestor clădiri şi spaţii pentru activităţile proiectului;

6. Cheltuieli pentru închirierea de teren în măsura în care serveşte realizării activităţilor proiectului în limita a 10% din cheltuielile totale eligibile;

7. Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, consumabile şi alte produse similare necesare desfăşurării activităţilor.

B. Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregatitoare pentru activități CD.

C. Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială (eligibile numai pt organizații de cercetare sau IMM).

D. Cheltuieli generale de administraţie (de regie) se calculează prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziţia de servicii.

E. Alte cheltuieli eligibile numai pentru beneficiarii organizații de cercetare: cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, cheltuieli aferente managementului de proiect (în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibiel directe ale proiectului).

Valoarea finanţării publice nerambursabile

  • max. 9.000.000 lei (echivalentul în lei a 2 milioane euro).

Publicat la: