Parteneriate pentru transfer de cunostinte

Beneficiari

1. Unitățile și instituţiile CD de drept public care fac parte din sistemul național de CD:

 • institute naţionale de cercetare-dezvoltare;
 • instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
 • institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură;
 • alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept public
 • centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;
 • institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome;
 • alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite (de exemplu spitalele clinice de stat).

2. Organizații de cercetare (instituţii de drept public sau privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea) ale cărei date sunt înregistrate în RPC și al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe.
În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta.

Proiecte eligibile

Organizația de cercetare are laboratoare, instalații , echipamente, instrumente dobândite prin proiecte de investiții în infrastructura de cercetare în ultimii 5 ani, în domeniul /subdomeniul la care se adresează proiectul.

Organizația de cercetare va prezenta la depunerea aplicației un număr de scrisori de interes din partea unor întreprinderi cu care va începe proiectul prin realizarea activităților de tip A care au fost invitate să participe și care au răspuns printr-o expresie de interes.

Durata proiectului: maximum 5 ani.

Activităţi eligibile

A. Activităţi de cercetare fundamentală (activitate experimentală sau teoretică întreprinsă pentru a dobândi cunoștințe noi despre bazele fenomenelor și faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă).

B. Activităţi de dezvoltare industrială (cercercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a acestora).

C. Dezvoltare experimentală (dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite).

D. Activitați pentru realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD.

E. Activităţi pentru obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare si IMM-uri);

F. Activităţi de informare şi publicitate pentru proiect (numai pentru organizaţii de cercetare);

G. Management de proiect (numai pentru organizaţii de cercetare).

Activități eligibile

A. Activităţi de stimulare a transferului de cunoștințe

 • identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate a organizației de cercetare;
 • asistență directă acordată întreprinderilor, inclusiv acelora care nu au mai avut activități împreună cu organizația de cercetare, să identifice din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare ce se potrivește cu nevoile și cerințele afacerii pe care doresc să le dezvolte și care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare;
 • organizarea de întâniri individuale cu întreprinderile sau de evenimente tematice pe baza
  unor planuri întocmite de organizația de cercetare ținând cont de cerințele întreprinderilor, la care pot fi invitați reprezentanți de înalt nivel științific (profesori, cercetători) cu experiență în derularea unor proiecte de cercetare de înalt nivel științific sau cu industria pentru:

  • asistenţă tehnologică;
  • consiliere pentru managementul inovării;
  • consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite);
  • consiliere pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială;
  • consiliere referitor la utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin;
  • consiliere pentru acces la diverse surse de finanțare a CDI (inclusiv programe naționale / europene și instrumente financiare);
 • instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de stimulare a transferului de cunostinte;
 • identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe inclusiv prin solicitarea unor servicii ale unor centre de transfer tehnologic.

B. Activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare pentru realizarea de analize, testări, experimente, caracterizări, etichetarea calităţii şi certificare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite prin:

 • acces la infrastructură/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire dacă e cazul);
 • accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice;
 • închiriere de spații de lucru pentru activitățile întreprinderii.

C. Activități de transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării:

 • activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii;
 • detașare de personal cu înaltă calificare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, din organizația de cercetare în întreprinderi, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului;
 • cercetări de piață realizate de organizația de cercetare pentru întreprinderi;
 • servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității furnizate de organizația de cercetare.

Cheltuieli eligibile

A. Cheltuieli pentru activităţile de stimulare a transferului de cunoștințe (în limita a 20% din valoarea eligibilă a proiectului):

 • cheltuieli cu personalul implicat în activitățile de tip A ale proiectului, în măsura în care acesta este angajat în proiect (cheltuieli salariale, de deplasare și de instruire în materie de transfer de cunoștințe);
 • cheltuieli de informare şi promovare instituţională în scopul facilitării transferului de cuunoștințe;
 • cheltuieli cu organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și de evenimente tematice;
 • cheltuieli cu achiziționarea unor servicii ale unor centre de transfer tehnologic.

B. Cheltuieli pentru activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare

 • cheltuieli pentru accesul întreprinderilor la infrastructură/laboratoare/echipamente CD și instruire în utilizare (unde e cazul);
 • cheltuieli pentru accesul întreprinderilor la bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice;
 • cheltuieli pentru închiriere de spații de lucru de către întreprinderi.

C. Și D. Cheltuieli pentru activități de transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării și pentru activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare:

 • cheltuieli cu personalul (cheltuieli salariale și de deplasare);
 • cheltuieli pentru active corporale sau obiecte de inventar, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul contractului cu întreprinderea și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în contractul cu întreprinderea, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei contractul, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
 • cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum și serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitățile contractului cu înreprinderea;
 • cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale: cunoștințe tehnice, brevete cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, folosite exclusiv pentru activitățile contractului cu întreprinderea;
 • alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului cu întreprinderea, inclusiv pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor produse similare.

E. Pentru managementul de proiect sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

 • cheltuieli cu personalul implicat în managementul proiectului (salariale și de deplasare);
 • transport bunuri;
 • birotică;
 • cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect.

Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la 10% din valoarea eligibilă a proiectului.
Se pot asigura din fonduri publice cheltuieli de personal de management pentru max. 5 persoane.

F. Cheltuieli generale de administraţie (de regie) se calculează prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziţia de servicii.

Valoarea finanţării publice nerambursabile

 • între 4.500.000 lei și 13.500.000 lei.

Intensitatea finanţării nerambursabile

 • 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru organizațiile de cercetare.

Publicat la: