PNDR 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

BENEFICIARII PROGRAMULUIexploatatii agricole

Fermierii definiti ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statut,  ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola:

 • PFA
 • Întreprinderi individuale sau familiale
 • SNC, SCS, SA, SCA
 • SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol
 • Societate agricola sau societate cooperativa agricola
 • Cooperative agricole si grupurile de producatori
 • Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor

 

Investitia trebuie sa se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minimum 8.000 SO (valoarea productiei standard).

În cazul proiectelor care prevad desfasurarea pentru prima data a unei activitati agricole (solicitantul este înscris cu exploatatia agricola la APIA/ ANSVSA de mai putin de 12 luni sau nu a depus nici o cerere de plata la APIA pana la data depunerii cererii de finantare) dimensiunea economica va fi calculata în baza suprafetei identificate în APIA si a previziunilor, din punct de vedere al culturii si/ numarului de animale, din documentatia tehnico-economica a proiectului, la sfarsitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizarii investitiilor propuse prin proiect (indiferent daca solicitantul figureaza cu terenuri cultivate sau necultivate si/ animale în posesie la momentul depunerii CF).

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

 •  constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces în ferma, irigatii în cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate, dimensionate corelat cu numarul persoanelor ce vor utiliza aceste spatii (*Pentru respectarea conditilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de ferma, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei, etc.);
 • amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lant alimentar integrat.

Atentie! În cadrul acestor spatii pot fi comercializate atat produse conditionate si/ sau procesate, în conformitate cu definitia lantului alimentar integrat cat si produse agricole primare (de exemplu, cele în stare proaspata).

Distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole conditionate si/ sau ambalate si/ sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole.

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar urmatoarele investitii si doar în limita a  5% din valoarea eligibila a proiectului fara a depasi 30.000  Euro:

– înfiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea  propriilor produse, atat cele în stare proaspata, cat si cele conditionate si/ sau procesate);

– crearea conceptului de eticheta pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu crearea/ achizitionarea si/ sau înregistrarea marcii beneficiarului;

– crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor conditionate si/ sau procesate care vor face obiectul comercializarii. Sunt eligibile si costurile cu achizitionarea si/ sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse.

 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, în limita valorii de piata a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ pasari/ albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrarilor solului, înfiintarea si întretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc).
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate în scopul comercializarii produselor agricole în cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv:
  • autocisterne;
  • autoizoterme;
  • autorulotele alimentare;
  • rulotele alimentare.
 • În cazul solicitantilor neplatitori de TVA, în temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, ma
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

– cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor si trebuie sa se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad  constructii – montaj si în limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii în achizitii simple.

 

VALOAREA MAXIMĂ A FONDURILOR NERAMBURSABILE

Prin Submasura 4.1 se acorda fonduri nerambursabile în proportie de 30% pana la maximum 90%.

 

Pentru informatii suplimentare, consultati rezumatul PNDR 4.1 Investitii in exploatatii agricole.


Publicat la: