PNDR 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole

BENEFICIARII PROGRAMULUI4.2 branza

Intreprinderile (micro, IMM-uri sau intreprinderi mari), cooperativele si grupurile de producatori care se incadreaza in categoriile:

 • PFA, intreprinderi individuale si familiale,
 • SNC, SCS, SA, SCA, SRL,
 • Cooperative agricole,
 • Societati cooperative agricole si grupuri de producatori.

Se va verifica conditia de intreprinderi partenere sau legate.

 

ELIGIBILITATEA PROIECTELOR

 Investitia trebuie sa  se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile:

 

 • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
 • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;
 • imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare;
 • producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusiv pentru consumul propriu si investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice, ca si operatiuni din cadrul unui proiect mai mare de investitii.

Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa  in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in scopul obtinerii de produse agricole;

Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice (rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii proiectului trebuie sa fie pozitiv);

Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare;

Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului;

Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica, sanitar veterinar si siguranta alimentara

Solicitantul va demonstra ca  profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

 

CHELTUIELI SI INVESTITII ELIGIBILE

 Cheltuieli aferente investitiilor corporale:

 • Constructia/extinderea/modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
  • constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie prima/produse) sortare-conditionare-procesare – comercializare);
  • constructii destinate protectiei mediului (aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera (GES), energie regenerabila, eficienta energetica), infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor, sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect;
  • pentru respectarea conditiilor de igiena, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de sectie, spatiu pentru servirea mesei etc.;
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/marfuri adecvate activitatii descrise in proiect, urmatoarele:

– Autocisterne,

– Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare),

– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),

-Rulote si autorulote alimentare;

– Remorci si semiremorci specializate;

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
 1. Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale:
 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know-how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro:
  • infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului)
  • creare marca inregistrata/brand

Sunt eligibile cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor.

Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple. Acestea constau in mod obligatoriu si in servicii de asistenta pe perioada implementarii proiectului.

In cazul solicitantilor neplatitori de TVA, in temeiul legislatiei nationale privind TVAul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

 

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Intensitatea sprijinului va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 •  2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

 

Pentru informatii suplimentare, va recomandam consultarea rezumatului PNDR 4.2 – Sprijin pentru procesarea marketingul produselor agricole.


Publicat la: