PNDR 6.4 – Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activităti non-agricole

BENEFICIARII PROGRAMULUIactivitati-nonagricole

 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici neagricole si nou infiintate din spatiul rural;

 • Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, trebuie sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural , punctul/punctele de lucru aferente investitiei finantate prin proiect trebuie sa fie amplasate in spatiul rural.

 

CATEGORII DE SOLICITANTI ELIGIBILI

 • PFA;
 • Intreprindere individuala sau familiala;
 • SNC, SCS, SA, SCA;
 • SRL, (in aceasta categorie se incadreaza și SRL-D);
 • Societate comerciala cu capital privat;
 • Societate agricola, Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de gradul 1, care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activitati non-agricole;
 • Cooperativa agricola de grad 1 de exploatare si gestionare a terenurilor agricole si a efectivelor de animale;

Se va verifica conditia de intreprinderi legate sau partenere in categoria de micro-intreprindere sau intreprindere mica.

 

TIPURI DE INVESTITII ELIGIBILE

 • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
 • Furnizarea de servicii inclusiv constructii, reconstructii si/sau modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
 • Fabricarea de peleti si brichete din biomasa.


CHELTUIELI ELIGIBILE

 Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole:

  • fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie,

articole de hârtie si carton;

 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si

echipamente;

 • fabricare produse electrice, electronice;
 • Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati

traditionale non-agricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lânii, lemnului,pielii, etc);

 • Investitii legate de furnizarea de servicii:
  • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
  • servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
  • servicii de consultanta, contabilitate, audit;
  • activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;
  • servicii tehnice, administrative, etc.
 • Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistice,

proiecte de activitati de agrement (dependente sau independente de o structura de primire agroturistica cu functiuni de cazare

 • Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si

brichete) in vederea comercializarii;

 • Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
 • Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi;
 • Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

 

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate:

Sunt acceptate pentru finantare urmatoarele tipuri de mijloace de transport:

– Ambulanta umana;

– Autospeciala pentru salubrizare;

– Mașina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime;

– Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)

– Mașina de maturat carosabilul;

– Auto betoniera;

– Autovidanja;

– Utilaj specializat pentru impraștiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fara a putea fi detașat).

– Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

– Ambulanta veterinara, masina de transport funerar

 

Ambulanta veterinara, mașina de transport funerar sunt eligibile cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

‐ mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in cabina;

‐ sa fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect;

‐ in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort și legislatiei in vigoare.

‐ mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati, cu exceptia celor propuse prin

proiect.

Aceste mijloace de transport trebuie sa fie numai de tipul autosașiu.

Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșa de plata.

Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finantare.

OBS: Mijloacele de transport de mai sus trebuie sa fie compacte, specializate şi sa deserveasca exclusiv activitatile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca (capul tractor poate fi folosit si pentru alte tipuri de activitati). Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșa de plata.

– Tipurile de ambarcatiuni ce pot fi achizitionate:

 1. a) barci cu rame, canotci, caiace, canoe, barci cu vele
 2. b) ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)
 3. c) ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barca cu motor si barca cu vele si motor destinate transportului turistilor conform HG 2195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere in functiune a ambarcatiunilor de agrement si cu acordul custodelui, in cazul ariilor naturale protejate.

Tipurile de ambarcatiuni mentionate la punctele a, b,c, vor fi achizitionate doar in scop de agrement!

 

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro in cazul transporturilor).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% in urmatoarele cazuri:

 • pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism;
 • pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.

 

Pentru informatii suplimentare, va recomandam sa consultati rezumatul PNDR 6.4 – Sprijin pentru investitii in activitati non-agricole_2017.


Publicat la: