POC – 1.2.1 – PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV

BENEFICIARI ELIGIBILI
• întreprinderi mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din România cu activitate de cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72..), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. cercetare-dezvoltare

 • Propunerile de proiect se depun individual de către un singur solicitant întreprindere sau de către un solicitant întreprindere, care este coordonator al proiectului, și una sau maxim două organizații de cercetare partenere, cu care se realizează activități de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă – parteneriat.
 • In cazul parteneriatului, propunerea de proiect trebuie însoțită de un acord de parteneriat pentru colaborare efectivă în cercetare-dezvoltare între liderul de partneneriat (întreprinderea) și partenerii săi (organizații de cercetare).
 • Organizațiile de cercetare pot fi:
  – instituţii de învăţământ superior (inclusiv spitalele clinice cu secții clinice universitare definite in Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății. Secţiile clinice universitare sunt secţiile de spital în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală, învăţământ medical, cercetare ştiinţifică medicală şi de educaţie medicală continuă. Institutele, centrele medicale şi spitalele de specialitate, care au în componenţă o secţie clinică universitară sunt spitale clinice.);
  – instituţii cu activitate principală cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72..), aşa cum reiese din statut sau din actul juridic de înfiinţare;
  – instituţii cu activitate principală diseminarea la scară largă a rezultatelor unor activități CD prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe.

DESCRIEREA TIPULUI DE PROIECT
• Proiectul tehnologic inovativ are ca scop realizarea unei inovări de produs (pentru bunuri şi/sau pentru servicii) sau de proces, inovare bazată pe cercetarea realizată în cadrul proiectului.
• Inovarea reprezintă implementarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau optimizat în mod semnificativ (inovare de produs) sau implementarea unui proces de producţie nou sau semnificativ îmbunătăţit în cadrul întreprinderii (inovare de proces).

TIPURI DE ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:
– Cercetare industrială;
– Dezvoltare experimentală;
– Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
– Activități de inovare privind obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale;
– Alte activități de inovare:
– detașarea de personal cu înaltă calificare;
– achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării;
– achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
– Inovare de proces și organizațională;
– Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare.

ALOCARE FINANCIARĂ:

 • Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect este de 22.500.000 lei.
 • Valoarea totală a oricărui tip de proiect din cadrul acestei acțiuni (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50 milioane euro.
 • Procentul de finantare:
  • pentru companii, procent variabil, intre 10% – 80% (functie de tipul activitatii incluse in proiect, dimensiunea companiei aplicant si locul de implementare).
  • activitatile realizate de organizatiile de cercetare partenere se finanteaza cu 100% din costurile eligibile.

ELIGIBILITATEA PROIECTULUI:

 • Domeniu de aplicare

Proiectele se pot adresa numai următoarelor domenii tematice prioritare, detaliate în Anexa 3 (lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligenta și sănătate) la prezentul ghid:

 • Specializare inteligentă
 • Bioeconomia
 • Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate
 • Energie, mediu și schimbări climatice
 • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 • Sănătate, domeniu prioritar de interes național

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Cheltuieli pentru activităţile de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală;
 • Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregătitoare pentru activități;
 • Cheltuieli pentru activități de inovare (eligibile pentru IMM);
 • Cheltuieli pentru inovare de proces și organizațională (eligibile pentru IMM);
 • Cheltuielile eligibile pentru investiții inițiale pentru inovare;
 • Cheltuieli indirecte.

Pentru informații suplimentare, consultați rezumatul POC 1.2.1 – Proiect tehnologic inovativ.


Publicat la: