Proiecte de investiții pentru instituțiile publice de CD / universități

Beneficiari

Organizaţiile de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor (universitate, institut de cercetare, etc) care:

 • Îşi desfăşoară activitatea în România și sunt înscrise în RPC;
 • Au avut performanta instituţională privind activitatea de cercetare evaluată în conformitate cu prevederile unei reglementări naţionale în vigoare şi calificativul obţinut sau categoria de clasificare se încadrează într-una din variantele următoare: – “A+” sau “A” pentru institute CD;
  “Universităţi de cercetare avansată şi educaţie” sau “Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică”;
 • Demonstrează dreptul de proprietate sau de primire în administrare sau de concesiune a terenului şi, după caz, proprietatea, concesiunea, administrarea sau închirierea clădirii unde se face investiţia:
  • Concesiunea trebuie să acopere o perioadă de 49 ani şi să aibă valabilitate de cel puţin 30 ani;
  • Contract de închiriere – durata de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare;
  • Contract de comodat – durata de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare;

* Trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiţii asupra terenului şi/sau clădirilor.
* Pentru solicitanţii care intenţionează să achiziţioneze un teren sau clădire, pentru realizarea investiţiei este acceptată depunerea unui ante-contract de vânzare/cumpărare pentru terenul/ clădirea în cauză, odată cu depunerea documentelor însoţitoare ale cererii de finanţare în copie certificată „conform cu originalul”.

 • Au o relaţie de colaborare cu o grupare economică existentă sau emergentă, respectiv o structură de tip cluster, parc tehnologic, parc ştiinţific, pol de competitivitate.

Proiecte eligibile

 • Construcţii pentru crearea de noi departamente CD (centre/laboratoare de cercetare) însoţite obligatoriu de achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de cercetare. Proiectul va fi însoţit de studiu de fezabilitate şi proiecţii financiare;
 • Modernizare/extindere/consolidare şi schimbare de destinaţie a unui departament CD existent însoţite obligatoriu de achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente. Proiectul va fi însoţit de documentaţi de avizare a lucrărilor de interventi (DALI) şi proiecţii financiare;
 • Achiziţie de echipamente şi instrumente pentru cercetare şi lucrări exceptate de la autorizare. Proiectul va fi însoţit de Memoriul Tehnic şi Proiecţii financiare;

Proiectele trebuie să nu fie finanţate în prezent din alte fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare;
Dotarea cu echipamente şi instrumente de cercetare este activitate obligatorie pentru fiecare categorie de proiect
Proiectele trebuie să aibă ca domeniu de cercetare: Bioeconomia, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate, Energie, mediu şi schimbări climatice, Eco-nanotehnologii şi materiale avansate, Sănătate.

Nu se finanţează activităţi care prevăd exclusiv activităţi de construcţie /modernizare /modificare /extindere /consolidare/ schimbare destinaţie clădiri, și nici activitatea de audit final a proiectului.

Durata proiectului:

 • cel mult 24 luni pentru proiectele de dotare şi lucrări exceptate de la autorizare;
 • cel mult 36 luni pentru proiectele de construcţii şi cele de modernizare /extindere / consolidare sau schimbare de destinaţie.

Perioada de implementare poate fi prelungită cu maxim 45 de zile calendaristice, în care se vor efectua toate plăţile aferente proiectului.

Cheltuieli eligibile

 • Achiziţionarea de teren în limita a 10% din totalul cheltuielilor;
 • Construcţie/ modernizare/ extindere/ consolidare/ modificare/ schimbare destinaţie clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţii ce depăşesc 20 milioane lei ca valoare totală şi 40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru celelalte proiecte;
 • Achiziţionarea de active corporale pentru CD: clădiri şi/sau suprafeţe în cadrul clădirilor, instalaţii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc; (max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile);
 • Achiziţionarea de active necorporale pentru CD în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 • Management de proiect (în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 5.000.000 lei);
 • Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul;
 • Cheltuieli generale de administrație.

Se pot asigura din fonduri publice costuri de personal pentru maximum 5 posturi cu normă întreagă pe lună.

Valoarea finanţării publice nerambursabile

 • între 4.500.000 lei şi 90.000.000 lei.
 • Valoarea totală a proiectului nu poate depăşi 225.000.000 lei (50 milioane euro).

Intensitatea finanţării nerambursabile

 • 100% din totalul costurilor eligibile.

Publicat la: