Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

Beneficiari

 • Start-up-uri inovatoare: intreprindere unica cu o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului;
 • Spin-off-uri inovatoare: intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public (institutie de CD sau de invatamant superior). Directorul proiectului este angajatul unei organizatii de drept public de cercetare, care a participat la obtinerea rezultatelor de cercetare pe care se bazeaza noul proiect propus de spin-off.

Se vor finanta proiectele de tip „spin-off” care asigura unui cercetator sau unui grup de cercetatori posibilitatea sa se desprinda din institutia publica unde a dezvoltat un proiect de cercetare si a obtinut un rezultat, in scopul continuarii in cadrul firmei proprii a solutiei cercetate pana la finalizarea ei, in vederea producerii si comercializarii rezultatelor pe piata.

Conditii de eligibilitate

A. Intreprinderea start-up

 • infiintata in baza legii 31/1990, functioneaza pe teritoriul Romaniei si au o vechime de maxim 3 ani in anul depunerii proiectului;
  • Brevet – care are maxim 5 ani vechime, față de data depunerii cererii de finanţare
  • Cerere de brevet – a carei publicare in BOPI trebuie să fie făcută în ultimii 3 ani calculați la data depunerii cererii de finanţare
 • Activeaza in oricare din sectoarele economice, cu exceptia urmatoarelor sectoare:
  • (a) pescuit si acvacultura, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
  • (b) productia primara de produse agricole;
  • (c) in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole.
 • Nu se afla in stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de catre un judecator sindic sau activitatile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
 • Nu are obligatii de plata scadente catre institutiile publice, si-a indeplinit la timp obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a altor contributii catre bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale;
 • Reprezentantul legal al intreprinderii solicitante nu a furnizat informatii false si asigura informatiile solicitate mai sus;
 • Intreprinderea solicitanta nu se afla in dificultate.
 • Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
 • Nu a mai beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleasi cheltuieli eligibile din cererea de finantare;
 • Valoarea ajutoarelor „de minimis” de care a beneficiat intreprinderea in ultimii 3 ani fiscali (inclusiv anul curent) trebuie sa fie sub plafonul legal admis pentru ajutorul „de minimis”;
 • Dispune de un spatiu in care sa-si desfasoare activitatea pentru implementarea proiectului (titlu de proprietate sau contract de inchiriere pe o perioada de minimum 8 ani);
 • Solicitantul va utiliza finantarea nerambursabila strict pentru activitatile si costurile precizate in proiect.
 • Directorul de proiect este angajatul start-up-ului.
 • Solicitantul detine un rezultat care poate sa fie:
  • Teza de doctorat – a directorului de proiect, angajat al start-up-ului, care a fost susținută în ultimii 5 ani, față de data depunerii cererii de finanţare
  • Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari finantate printr-un program public ( firma solicitanta este beneficiar sau partener), care s-a finalizat cu maxim 3 ani inainte de depunerea proiectului;
  • Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari efectuate de o institutie de cercetare (o entitate care, indiferent de modul de organizare, are in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea) finantata de catre firma solicitanta( start-up-ul), care s-a finalizat cu maxim 3 ani inainte de depunerea proiectului.

B. Spin-off-ul care urmeaza sa se infiinteze

 • Solicitantul, directorul de proiect, initiatorul spin-offului detine un rezultat care poate sa fie:
  • Brevet – care are maxim 5 ani vechime, față de data depunerii cererii de finanţare
  •  Cerere de brevet – a carei publicare in BOPI trebuie să fie făcută în ultimii 3 ani calculați la data depunerii cererii de finanţare
  • Teza de doctorat – a directorului de proiect, initiatorul spin-offului, care a fost susținută în ultimii 5 ani, față de data depunerii cererii de finanţare
  • Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii in proiect pentru cazul unei cercetari efectuate in institutia publica de unde provine initiatorul spin-offului si finantate printr-un program public (initiatorul spin-offului a fost director de proiect), contract incheiat in ultimii 5 ani inainte de depunerea proiectului.
 • Spin-off-ul trebuie sa dispuna de un spatiu in care sa-si desfasoare activitatea (locatia proiectului), justificabil prin:
  • acordul de utilizare a unui spatiu corespunzator in cadrul institutiei publice de cercetare sau a institutiei de invatamant superior in care si-a desfasurat activitatea reprezentantul spin-off-ului (directorul proiectului) sau in cadrul unui incubator, a unui parc stiintific sau tehnologic sau in cadrul altei categorii de infrastructura de inovare si transfer tehnologic; Acordul se va incheia pe o perioada de minimum 5 ani;
  • contract de inchiriere de minim 5 ani de la data depunerii proiectului, incheiat pe numele directorului de proiect;
  • contract de vanzare-cumparare/ act de proprietate a unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea proiectului propus (incheiat pe numele directorului de proiect) si declaratie din partea directorului de proiect ca va incheia, dupa infiintarea spin-off-ului, pentru locatia proiectului, un contract de inchiriere cu firma spin-off infiintata.
 • Reprezentantul spin-off-ului (directorul de proiect) este angajatul unei organizatii de drept public de cercetare, care face parte din una din urmatoarele categorii:
  • institute nationale de cercetare-dezvoltare,
  • institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Romane si de cercetaredezvoltare ale academiilor de ramura,
  • institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice,
  • centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale.

Activitati eligibile

 • activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala);
 • achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industriala / dezvoltare experimentala);
  • achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: asistenta tehnologica; transfer tehnologic; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor;
  • achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata;
  • activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu, din care pot face parte de exemplu urmatoarele activitati
  • achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, licente) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
  • achizitia de utilaje si echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de productie;
  • elaborarea documentatiei de introducere in fabricatie/ de punere in functiune/ de operare/ de aplicare;
  • pregatirea de fabricatie/ de punere in functiune/ de operare (experimentari, testari, incercari, analize);
  • revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie/ punere in functiune/ operare/ aplicare;
  • punerea in fabricatie/ functiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare a aplicarii modelului/ procedeului/ procesului/ metodei innovative); Activitate obligatorie pentru eligibilitatea propunerii de proiect.
 • activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu);
 • activitati de informare si publicitate privind proiectul;
 • activitati pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor.
 • punerea in fabricatie/ functiune/ operare/ a produsului ori a instalatiei-pilot/ realizarea de serviciului nou semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare a aplicarii modelului/ procedeului/ procesului/ metodei innovative” este conditie de eligibilitate si este obligatoriu cuprinsa in activitatile proiectului.
 • cercetare-dezvoltare pot fi externalizate prin achizitia de servicii de cercetare-dezvoltare. · Activitatile de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului nu pot fi externalizate. Ele vor fi realizate in cadrul firmei, cu ajutorul personalului respectiv.
 • nu este obligatoriu, dar nici interzis, ca un proiect sa includa toate activitatile enumerate mai sus..
 • un proiect nu poate include ca activitati eligibile numai activitati de cercetaredezvoltare sau achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare.
 • activitatile si cheltuielile pentru managementul de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru eligibilitatea proiectului.
 • activitatile si cheltuielile pentru auditul final al proiectului nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru eligibilitatea proiectului.

1.   Cheltuieli pentru activitatile de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala/ dezvoltare experimentala) – minim 30% din cheltuielile totale

 • Cheltuieli de personal
 • Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare-dezvoltare
 • Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si materiale, necesare desfasurarii activitatilor de cercetare-dezvoltare;

2.  Cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului / procesului / tehnologiei/serviciului – minim 40% din cheltuielile totale eligibile

 • Cheltuieli de personal
 • Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
 • Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si materiale, necesare pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizareaprodusului/procesului/tehnologiei/serviciului;
 • Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale: aplicatii informatic, licente;

3.  Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii

 • Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii: Asistenta tehnologica, Servicii de transfer de tehnologie, Consultanta in materie de achizitie, protejare si comercializare a drepturilor de proprietate intelectuala, Servicii de consultanta referitoare la utilizarea standardelor
 • Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare: Servicii de cercetare de piata, Servicii in materie de incercari si testari in laboratoarele de specialitate, Servicii referitoare la cerificarea, testarea si marcarea calitatii produselor obtinute in proiect.

4. Cheltuieli generale de administratie (de regie) eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii si (unde este cazul).
5. Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect (obligatorii)
6. Cheltuieli pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-off-urilor

Cheltuielile si activitatile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data inregistrarii aplicatiei de catre Organismul Intermediar pentru Cercetare. Cheltuielile si activitatea de achizitie a rezultatului de la care porneste proiectul nu sunt eligibile.

Conditii specifice privind investitiile initiale:

 1.  Investitia trebuie sa fie mentinuta in regiunea beneficiara pentru minimum 5 ani pentru intreprinderi mari sau 3 ani in cazul IMM-urilor.
 2. Activele necorporale sunt eligibile daca indeplinesc urmatoarele conditii:
  1. -trebuie sa fie amortizabile;
  2. -trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii si trebuie sa ramana in locatia care primeste ajutorul de stat cep putin 3 ani in cazul intreprinderilor nou-infiintate inovatoare;
 3. Nu sunt permise achizitii in regim de leasing sau second-hand.
 4. Achizitia activelor fixe necorporale se face pe baza de contract pentru obtinerea dreptului de proprietate sau contract de licenta sau cesiune pentru obtinerea unui drept de utilizare;
 5. In cazul cheltuielilor pentru achizitia de active fixe necorporale, nu sunt eligibile cheltuielile de achizitionare a unui drept de proprietate industriala sau de utilizare a unui rezultat obtinut din activitatea de cercetare-dezvoltare, care constituie baza proiectului.

Valoarea finantarii publice nerambursabile

 • max. 840.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro, la data semnarii contractului de finantare, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare.
 • max. 420.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 Euro, la data semnarii contractului de finantare, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare, pentru sectorul transportului rutier.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului.

Acordarea punctajului

Criterii

 1. Relevanta proiectului
 • Aportul stiintific si/sau de inovare
 • Viabilitatea implementarii proiectului prin obtinerea de rezultate aplicabile in economie
 • Contributia proiectului la dezvoltarea activitatilor de CDI in intreprindere
 • Dezvoltarea de produse/tehnologii/procese/servicii care sa raspunda unei probleme/nevoi /oportunitati identificate intr-un anumit domeniu/sector
 • Posibilitatea crearii de noi locuri de munca in intreprindere datorita proiectului
 1. Calitatea si maturitatea proiectului
 • Corelarea intre activitatile propuse, resursele necesare si scopul proiectului
 • Nivelul de pregatire/maturitate al proiectului, bugetul proiectului/analiza rezonabilitatii valorilor cuprinse in bugetele orientative din Cererea de finantare
 • Metodologia de implementare a proiectului si riscurile asumate
 • Capacitatea de implementare a proiectului
 • Calitatea Planului de afaceri
 1. Sustenabilitatea proiectului si capacitatea de operare a solicitantului
 • Sustenabilitatea financiara a propunerii
 • Contributia la dezvoltarea durabila si la egalitatea de sanse
 • Corelarea datelor financiare
 • Nivelul de cooperare
 • Sustenabilitatea institutional-administrativa

Programul Operational Competitivitate – POC 1.c (CDI)


Publicat la: