TIC pentru o economie digitală competitivă

Tipuri de proiecte care se pot finanţa în cadrul acţiunii 2.2.1

 1. Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC;
 2. Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC la nivel naţional sau internaţional.

Prezentare:

 • Se urmăreşte să se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, precum şi colaborarea între întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii de produse inovatoare
 • Aceste tipuri de proiecte se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii centrate pe domeniul TIC sau microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii/consorţiilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, ca potenţiali beneficiari în cadrul Acţiunii 2.2.1.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor / serviciilor/aplicaţiilor TIC realizate în cadrul proiectului, în context naţional/internaţional şi aria de aplicabilitate a produselor / serviciilor / aplicaţiilor

Investiţiile se supun regulilor privind ajutorul de stat prevăzute în:

 • Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii inovative;
 • Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Mărimea finanţării acordate:

 • Pentru un proiect valoarea maximă nerambursabilă = 3.240.000 lei
 • Valoarea maximă a ajutorului de minimis beneficiar nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se referă la anul în curs şi 2 ani anteriori).
 • Valoarea ajutorului de minimis nu poate depăşi 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

ATENŢIE!    Un solicitant poate depune un singur proiect in cadrul apelului – singur sau in parteneriat.

Durata proiectului

Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv depunerea ultimei cereri de rambursare) este de 36 de luni.

Indicatori de realizare ai unui proiect:

 • Un proiect poate beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei acţiuni doar dacă la finalul implementării va avea ca rezultat cel puţin o aplicaţie / un produs / serviciu TIC inovativ realizat, cu justificarea modului în care produsul va fi integrat în sectorul respectiv.

Categorii de solicitanţi eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC

sau

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

sau

 • Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii  în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC.

* În cazul proiectelor strategice, sunt eligibile parteneriate care încorporează IMM-uri care provin din clustere IT diferite sau din acelasi cluster şi care implementează proiectul în mai multe regiuni de dezvoltare a României.

Sprijinul se acordă pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi autorizate în următoarele domenii, la data depunerii Cererii de finanţare şi la data încheierii contractului de finanţare:

Coduri CAEN și Denumire Activitati Eligibile

 • C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • C2612 Fabricarea altor componente electronice
 • C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
 • J6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 • J6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
 • J6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 • J6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 • M7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
 • M7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Proiecte eligibile:

 • Proiectul poate avea ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC

şi/sau

 • poate fi un proiect strategic inovativ cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC la nivel naţional sau internaţional.

Activităţi eligibile:

Următoarele categorii de activităţi, strict necesare pentru implementarea proiectului, sunt eligibile pentru finanţare în cadrul prezentei acţiuni – schema de ajutor de stat:

 • Activităţi de investiţii în active corporale şi necorporale
 • Activităţi de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală
 • Activităţi de inovare destinate IMM-urilor
 • Activităţi de inovare de proces şi organizaţională.

Următoarele categorii de activităţi sunt eligibile pentru finanţare în cadrul schemei de minimis pentru acţiunea 2.2.1:

 • Informare şi publicitate, inclusiv activităţi de promovare a rezultatului proiectului (produsului, aplicaţiei sau serviciului creat prin proiect)
 • Servicii de consultanţă/avize/acorduri/autorizaţii
 • Instruire/formare profesională specifică
 • Auditare intermediară/finală a proiectului
 • Management intern de proiect
 • Plata abonamentelor şi cotizaţiilor necesare pentru implementarea proiectului

ATENŢIE!

 • Nu vor fi finanţate proiecte care prevăd exclusiv activităţi eligibile în cadrul schemei de minimis.
 • Nu vor fi finantate proiecte care prevad exclusiv cheltuieli pentru echipamente destinate fazei de  punere in productie.
 • Solicitantul se va angaja să asigure obligatoriu mentenanţa pentru produsul/ serviciul/aplicaţia dezvoltate şi implementate, inclusiv funcţionarea permanentă a acestora în perioada de post implementare (36 de luni după finalizarea proiectului), cu excepţia perioadelor de mentenanţă planificate.
 •  Cheltuielile aferente activităţii de consultanţă (orice tip de consultanţă) – suma maximă decontată este de 5% din valoarea maximă nerambursabilă, cu condiţia încadrării în suma aferentă de minimis la care are dreptul beneficiarul.
 • Cheltuielile de informare şi publicitate eligibile în cadrul schemei de minimis vor fi rambursate în limita plafoanelor menţionate în Ghidul Solicitantului. Proiectul poate conţine şi alte cheltuieli de informare şi publicitate, inclusiv de promovare a rezultatului proiectului, chiar dacă nu sunt menţionate.

Cheltuieli eligibile:

Ajutoarele regionale pentru investiţii:

Cheltuielile cu investiţiile în active corporale şi necorporale:

 1. achiziţionarea de hardware IT şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate prin proiect.
 2. amenajarea data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect
 3. achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website/portal şi achiziţionarea numelui de domeniu, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare – dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare experimentală:

 • Cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiect;
 • Cheltuieli cu instrumente şi echipamente, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente şi echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar cheltuielile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate
 • Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină;
 • Cheltuielile aferente materialelor consumabile şi ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului.

Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor

 • Cheltuielile pentru detaşarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, într-o funcţie nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului angajat al beneficiarului;

Ajutoarele pentru inovarea de proces şi organizaţională

 • Cheltuielile cu personalul implicat în implementarea proiectului pentru alte activități decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis;
 • Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe în condiţii de concurenţă deplină;
 • Cheltuielile pentru instrumente, echipamente, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări;
 • Cheltuielile aferente materialelor consumabile şi ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului

Ajutor de minimis:

 • Cheltuieli privind cercetarea de piată
 • Cheltuieli pentru identificarea unor nişe de piată pentru produsul/serviciul inovativ;
 • Cheltuieli de informare şi publicitate
 • Cheltuieli obligatorii de informare şi publicitate pentru proiect
 • cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect
 • În cazul proiectelor de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală – cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului pe scară largă (conferinţe, publicări, registre cu acces liber sau unor programe informatice gratuite sau open source)
 • Cheltuieli cu servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii
 • Cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea cererii de finanţare)
 • Cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică)
 • Cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente activităţilor eligibile ale operaţiunii, inclusiv obtinerea preavizului OSIM privind gradul de inovare al produsului/serviciului.
 • Cheltuieli pentru obţinerea, validarea şi protejarea brevetelor şi altor active necorporale
 • Cheltuieli pentru instruire / formare profesională specifică
 • Cheltuieli legate de pregătirea personalului cărora le este destinat aplicaţia / produsul / serviciul software dezvoltat
 • Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura mentenanţa aplicaţiei / produsului / serviciului software dezvoltat, dacă acesta este angajat al beneficiarului
 • Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: auditare financiară (conform reglementărilor naţionale) şi auditare tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu cererea de finanţare).
 • Cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de management de proiect):
 • Cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finanţării
 • Cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurnă, cazare, transport)
 • Cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului
 • Birotică – pentru echipa de management (conform HG nr. 2139/30.11.2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 46/13.01.2005).
 • Achiziția de echipamente TIC – numai pentru echipa de management.
 • Cheltuieli cu abonamente şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului (valabile 12 luni după finalizarea proiectului):
 • Taxe de acces la baze de date
 • Abonamente la biblioteci de specialitate

Programul Operational Competitivitate – POC 2.2.1 (TIC)


Publicat la: