Investiţii pentru procesarea / marketingul produselor agricole

Scop:

 • infiintarea si / sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese;
 • aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES;
 • promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile
 • cresterea numarului de locuri de munca;

Solicitanti eligibili:

 • intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii precum si intreprinderi mari);
 • cooperativele;
 • grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole, cu exceptia produselor pescaresti.

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Persoana fizica autorizata;
 • Intreprinderi individuale;
 • Intreprinderi familiale;
 • Societate in nume colectiv – SNC;
 • Societate in comandita simpla – SCS;
 • Societate pe actiuni – SA;
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA;
 • Societate cu raspundere limitata – SRL;
 • Cooperative agricole de procesare a produselor agricole, cooperative agricole de servicii care deservesc in totalitate interesele propriilor membri;
 • Societati cooperative agricole (societati cooperative de consum, societati cooperative de valorificare, societati cooperative agricole –Legea 1/2005) care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect;
 • Grupuri de producatori (OUG 37/2005) care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect.

Se va verifica conditia de intreprinderi partenere sau legate.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa  se incadreze in cel putin    una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin sub – masura:
  • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
  • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;
  • imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare;
  • producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusiv pentru consumul propriu si investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice, ca si operatiuni din cadrul unui proiect mai mare de investitii.
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa  in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in scopul obtinerii de produse agricole;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice (rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii proiectului trebuie sa fie pozitiv);
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului;
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica, sanitar veterinar si siguranta alimentara
 • Solicitantul va demonstra ca  profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Cheltuieli eligibile:

 1. Cheltuieli aferente investitiilor corporale:
 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
  • constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare -depozitare (materie prima/produse) sortare-conditionare-procesare – comercializare);
  • constructii destinate protectiei mediului (aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera (GES), energie regenerabila, eficienta energetica), infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
 1. Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale:
 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know-how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro:
  • infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului)
  • creare marca inregistrata/brand
 1. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului:
 • cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala. Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple. Acestea constau in mod obligatoriu si in servicii de asistenta pe perioada implementarii proiectului.

Cheltuieli neeligibile:

 • Productia de biocombustibili si peleti;
 • Investitiile pentru unitati de ecarisaj;
 • Productia si comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018;
 • Computere  si software specializat de imbunatatire a calitatii in transportul  si prelucrarea strugurilor, productia de vin  si de prelucrare  si depozitare a materiilor prime si a produselor;
 • Echipament de calculator  si programe conexe specializate care vizeaza  controlul echipamentului tehnologic pentru prelucrare, depozitare si manipulare a produsului;
 • Programe de computer pentru managementul pivnitei;
 • Procesarea si comercializarea produselor agricole finantate in cadrul subprogramului pomicol;
 • Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
 • Cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia
 • Costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi
 • realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
 • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal  si pentru transport persoane;
 • Constructia  sau modernizarea locuintei si sediilor sociale;cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
 • Cheltuieli cu dobanzi debitoare, achizitionarea de terenuri construite si neconstruite, TVA;
 • In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare;
 • Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie;
 • Achizitionarea de cladiri.

Valoarea sprijinilui nerambursabil:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

Programul National de Dezvoltare Rurala: – PNDR – 4.2

Descrierea de mai sus nu include anexele! Pt toate informțiile necesare pentru accesarea acestor fonduri europene, vă rugăm să descărcați documentul întreg!


Publicat la: