Investiţii în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol

Scop:

Reducerea amprentei asupra mediului prin incurajarea de noi metode de pastrare a productiei agroalimentare, pentru cresterea sigurantei alimentare, produse adaptate mai bine cerintelor pietei, metode de utilizare a deseurilor si de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea cladirilor

Solicitanti eligibili:

 • intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii precum si intreprinderi mari),
 • cooperativele
 • grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole, cu exceptia produselor pescaresti.

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Persoana fizica autorizata;
 • Intreprinderi individuale;
 • Intreprinderi familiale;
 • Societate in nume colectiv – SNC;
 • Societate in comandita simpla – SCS;
 • Societate pe actiuni – SA;
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA;
 • Societate cu raspundere limitata – SRL;
 • Cooperative agricole de procesare a produselor agricole, cooperative agricole de servicii care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc in totalitate interesele propriilor membri;
 • Societati cooperative agricole (societati cooperative de consum, societati cooperative de valorificare, societati cooperative agricole) care activeaza in sectorul pomicol si deservesc interesele tuturor membrilor prin investitiile prevazute in proiect;
 • Grupuri de producatori, care au ca scop comercializarea in comun a produselor agricole si care deservesc interesele tuturor membrilor prin investitiile prevazute in proiect.

Cheltuieli eligibile:

Cheltuieli aferente investitiilor corporale:

 • Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice;
  • constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare -depozitare (materie prima/produse)-sortare-conditionare-procesare-comercializare);
  • infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
  • unitati mobile de procesare.
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime.
  • Este permisa achizitionarea utilajelor, instalatiilor, echipamentelor necesare fluxului tehnologic descris in proiect, precum si cele utilizate pentru scaderea consumului de energie si a emisiilor GES.
  • Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/marfuri adecvate activitatii descrise in proiect:
   • Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare);
   • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate).
   • Pentru operatiunea de receptie pot fi eligibile utilaje specializate pentru ridicare, tractare, rulare, manipulare
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte.
 • In scopul comercializarii in cadrul lanturilor scurte sunt eligibile doar urmatoarele mijloace de transport:
  • Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare)
  • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)
  • Rulote si autorulote alimentare.
 • Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu* si/sau eficienta energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de eliminare a deseurilor n unitatea proprie.
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde** impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare. Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unitatii, automate).

Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde** impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare. Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unitatii, automate).

2. Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale.

 • organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute:
  • infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului) ;
  • creare marca inregistrata/brand

Aceste cheltuieli se vor face in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.

3. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului:

 • Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii-montaj, si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie.

Cheltuieli neeligibile:

 • achizitia de cladiri;
 • constructia si modernizarea locuintei si sediilor sociale;
 • producerea de biocombustibili si peleti;
 • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia, costurilor generale;
 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
 • cheltuieli cu achizitia de cap tractor;
 • cheltuielile generate de investitii care nu se adreseaza speciilor pomicole eligibile prin STP;
 • dobânzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobânda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
 • achizitionarea de terenuri neconstruite si construite
 • taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobânzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.
 • Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin sub-masura
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice. (rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii trebuie sa fie pozitiv )
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinantarii investitiei.
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Investitia trebuie facuta doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta Subprogamului Tematic Pomicol. Sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate in UAT-urile care au nota de favorabilitate naturala sau potentata >= 2,40, cu conditia respectarii zonarii.
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale si europene privind normele de siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole in scopul obtinerii de produse agricoile
 • Investitiile destinate obtinerii bauturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se incadreaza in definitia microintreprinderilor si/sau in definitia formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative).
  • Bauturi alcoolice eligibile:
   • – Cidru de mere, cidru de pere, vinuri din fructe cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol (de exemplu vin de pere, vin de coacaze etc.), amestecuri de bauturi fermentate cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol.
   • – Alcool etilic nedenaturat de orice tarie, obtinut din fructe si destinat consumului uman.Bauturi alcoolice eligibile:
 •  Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si 40% pentru intreprinderi mari.
Sprijinul nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:

 1. Intreprinderi micro si mici (inclusiv forme asociative):
  • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat**;
 1. Intreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):
  • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat**
 1. Intreprinderi mari:
  • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat**
 1. 4. Producerea de bauturi alcoolice – investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:
  • 200.000 de euro pentru microintreprinderi;
  • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producatori si cooperative).

Atentie!

**suma se acorda doar in cazul in care solicitantul efectueaza prin proiect, in unitatea proprie, investitii pe tot lantul alimentar (colectare – depozitare – conditionare – procesare si comercializare).

Exceptie de la cele sus-mentionate fac retelele locale de colectare unde lantul alimentar integrat este reprezentat de colectare – depozitare – conditionare – comercializare.

Solicitantii care realizeaza partial lantul alimentar integrat (de exemplu doar investitii in colectare – procesare sau colectare – comercializare) vor beneficia de suma aferenta proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

Programul National de Dezvoltare Rurala: – PNDR – 4.2.a

Descrierea de mai sus nu include anexele! Pt toate informțiile necesare pentru accesarea acestor fonduri europene, vă rugăm să descărcați documentul întreg!


Publicat la: