Investiţii în exploataţii pomicole

Scop:

 • cresterea competitivitatii, diversificarea productiei, a calitatii produselor obtinute si imbunatatirea performantei generale a exploatatiilor pomicole;
 • cresterea valorii adaugate a produselor prin sprijinirea procesarii fructelor la nivel ferma si a comercializarii directe a produselor obtinute;
 • dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare;
 • eficientizarea costurilor de productie prin promovarea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile in cadrul fermei si prin reducerea consumului de energie.

Solicitanti eligibili:

Fermierii – persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sail il detin si ale caror norme de exploatatie se situeaza pe teritoriul Romaniei si desfasoara o activitate agricola.

 • Persoana fizica autorizata, Intreprindere individuala, Intreprindere familiala;
 • Societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata;
 • Societate comerciala cu capital privat;
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, statiunile si unitatile de cercetare-dezvoltare si didactice pomicole cu personalitate juridica, de drept public sau privat;
 • Societate agricola;
 • Societate cooperativa agricola;
 • Cooperativa agricola;
 • Grup de producatori [1];
 • Sa fie persoana juridica romana;
 • Sa actioneze in nume propriu;
 • Sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria solicitantilor eligibili,
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din categoriile de mai jos:
 • Investitii in modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole.
 • Investitii in modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor.
 • Infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului.
 • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
 • Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii.
 • Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei.
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice(rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii proiectului trebuie sa fie pozitiv).
 • Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standarde impuse de legislatia nationala si europeana, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, in cazul in care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.
 • Investitia trebuie realizata doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare, aferenta STP si trebuie sa respecte zonarea speciilor din anexa mentionata anterior, exceptand cultura de capsuni in sere si solarii.
 • In cazul infiintarii si/sau reconversiei solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificat.
 • In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologica certificat.
 • Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile, astfel:
  • in cazul investitiilor care presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole, dimensiunea economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO;
  • in cazul investitiilor care nu presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole, dimensiunea minima a suprafetelor pomicole detinute in proprietate sau folosinta de o exploatatie agricola trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO;
  • in cazul investitiilor ce presupun producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer, dimensiunea minima a suprafetelor ocupate de pepiniere detinute in proprietate sau folosinta trebuie sa fie de minimum 8000 euro SO.
 • Suprafata infiintata/replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimum:
  • 7000 euro SO in cazul culturii de capsuni in camp si in spatii protejate (aproximativ 1 ha pentru capsuni in camp si 0.19 ha pentru cultura de capsuni in spatii protejate);
  • 6000 euro SO in cazul producerii de material de inmultire si material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);
  • 3000 euro SO pentru toate celelalte specii si sisteme de cultura (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, in functie de specie). In acest caz peste 50% din suprafata infiintata trebuie sa fie ocupata de o singura specie.
 • Contributia in natura este eligibila doar in anumite conditii.
 • In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei daca sunt respectate anumite conditii
 • In cazul procesarii la nivelul fermei atat materia prima procesata cat si rezultatul procesarii trebuie sa fie produse agricole. In cazul comercializarii, vor fi sprijinite doar produsele agricole.
 • Investitiile in procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare), ca si componenta secundara, in scopul adaugarii de plus valoare la nivel de ferma;
 • Investitiile in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei sunt eligibile cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara < 50% din valoarea eligibila a proiectului) intr-un proiect ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare).
 • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din Reg. nr. 807/2014 si prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%. Biomasa trebuie sa provina din ferma proprie, iar energia rezultata sa fie utilizata pentru consum propriu.
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii.

Cheltuieli si investitii eligibile:

 • Reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor;
 • Infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie;
 • Infiintarea de pepiniere pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare,  si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul  exploatatiei.
 • Achizitionarea, inclusiv prin  leasing, de masini/utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv;
 • Achizitionarea,  inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte;
 • Amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing (de exemplu: rulote alimentare);
 • Investitii care vizeaza imbunatatirea performantelor de mediu ale exploatatiilor pomicole (cresterea eficientei energetice a cladirilor, achizitionarea de instalatii de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatatiei);
 • Imprejmuirea suprafetelor  pe care se realizeaza investitia si drumuri de exploatare;
 • Completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare);
 • Conformarea cu standardele Uniunii Europene
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci;

Investitiile prevazute la punctele 1, 2, 3, 9 (cu exceptia drumurilor de exploatare), 10 se vor face pe baza costurilor standard si a contributiei in natura

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile

Cheltuielile de consultanta si pentru managementul de proiect sunt eligibile si se deconteaza proportional din valoarea fiecarei transe de plata afrenta proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.

Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple.

Cheltuieli neeligbile:

 • achizitia de cladiri;
 • constructia si modernizarea locuintei;
 • achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma;
 • obtinerea de bauturi alcoolice;
 • achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
 • cheltuielile generate de investitii care nu se adreseaza speciilor pomicole eligibile conform anexei I aferente Subprogramului Tematic Pomicol de mai jos.
 • cheltuielile cu intretinerea plantatiilor;
 • cheltuielile cu achizitia de cap tractor;
 • cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia, costurilor generale care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare si cu exceptia cheltuielilor necesare implementarii proiectelor care presupun si infiintare/reconversie plantatii pomicole in cadrul sM 4.1a care pot fi realizate dupa depunerea cererii de finantare,;
 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
 • dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
 • achizitionarea de terenuri neconstruite si construite
 • taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.

Valoarea sprijinilui nerambursabil:

Prin sub-masura se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 50% de pana la 90%.
Ferme mici, medii si obtinere de material de
inmultire si material de plantare fructifer

Ferme mici 8.000-11.999 SO:

 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  • 100000 € pentru achizitii simple;
  • 300000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
  • 450000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Ferme medii 12.000-250.000 SO

 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  • 200000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;
  • 600000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
  • 900000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer

 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  • 600000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).

In cazul fermelor mici, medii si pentru  obtinerea de material de inmultire si material de plantare fructifer intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, insa rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%, pentru:

 • Investitii realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare;
 • Investitii legate de operatiunile Agromediu si Agricultura ecologica;
 • Zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice

Ferme mari >250.000 SO

 • Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  • 250000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;
  • 750000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare si reconversie);
  • 1050000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Forme asociative

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 350000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;
 • 600000 € pentru obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer;
 • 750000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare si reconversie);
 • 1050000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru forme asociative  se va putea majora, cu  20 de puncte procentuale, insa rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%, pentru:

 • Investitii legate de operatiunile Agromediu si Agricultura ecologica;
 • Zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice,.

Programul National de Dezvoltare Rurala: – PNDR – 4.1.a

Descrierea de mai sus nu include anexele! Pt toate informțiile necesare pentru accesarea acestor fonduri europene, vă rugăm să descărcați documentul întreg!


Publicat la: