Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor

Beneficiari

IMM-uri, intreprinderi mari sau Regii Autonome care:

 • Au personalitate juridica si sunt inregistrate in Romania sau intr-un stat membru al UE;
 • Au activitatea de cercetare-dezvoltare mentionata in obiectul de activitate;
 • Si-au indeplinit toate obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetele locale, speciale sau de stat;
 • Nu se afla in insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare sau suspendare.
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau pentru savarsirea altor infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Reprezentantul legal nu a fost condamnat in ultimii 3 ani in materie de etica profesionala;
 • Nu fac obiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat neexecutat;
 • Nu se afla in dificultate;
 • Nu au inchis aceeasi activitate sau o activitate similara in Spatiul Economic European in ultimii 2 ani si nu o va face pentru urmatorii 2 ani.
 • Fac dovada dreptului de proprietate sau de concesiune/chirie (pentru 10 ani in cazul intreprinderilor mari si 8 ani in cazul IMM-urilor) cu privire la imobilul (teren si/sau cladire) unde se face investitia; In cazul intentiei de a achizitiona teren sau cladire dupa semnarea contractului de finantare, este acceptat ante-contractul de vanzare/cumparare pentru terenul/cladirea in cauza.
 • Sunt inscrise in Registrul Potentialilor Contractori.

Proiecte eligibile

 • Constructii pentru crearea de noi departamente CD (centre/laboratoare de cercetare) insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente. Proiectul va fi insotit de studiu de fezabilitate si plan de afaceri.
 • Modernizare/extindere/consolidare si schimbare de destinatie a unui departament CD existent insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente. Proiectul va fi insotit de documentati de avizare a lucrarilor de interventi (DALI) si plan de afaceri.
 • Achizitie de echipamente si instrumente pentru cercetare si lucrari exceptate de la autorizare. Proiectul va fi insotit numai de plan de afaceri.

Proiectele trebuie sa nu fie finantate in prezent din alte fonduri publice.

Proiectele trebuie sa aiba ca domeniu de cercetare: Bioeconomia, Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate, Energie, mediu si schimbari climatice, Eco-nano-tehnologii si  materiale avansate,  Sanatate.

Nu se finanteaza activitati care prevad:

 • exclusiv activitati de constructie/modernizare/modificare/extindere/consolidare/ schimbare destinatie cladiri;
 • activitati de informare si publicitate pentru proiect, audit final a proiectului, managementul proiectului. Activitatile sunt obligatorii pentru implementarea proiectului, dar vor fi sustinute din fonduri proprii.

Durata proiectului:

 • cel mult 24 luni pentru proiectele de dotare si lucrari exceptate de la autorizare
 • cel mult36 luni pentru proiectele de constructii si cele de modernizare/extindere/consolidare sau schimbare de destinatie.

Perioada de implementare poate fi prelungita cu maxim 45 de zile calendaristice, in care se vor efectua toate platile aferente proiectului.

Activitatile finantate in cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte trebuie sa constituie investitii initiale [1] pentru departamentele de cercetare-dezvoltare din cadrul intreprinderilor.

[1] o investitie in active corporale si necorporale legata de demararea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate sau o schimbare fundamentala a procesului general de productie al unei unitati existente.

Cheltuieli eligibile

 • Achizitionarea de teren in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • Constructia/modernizarea/extinderea/consolidarea/schimbarea de destinatie a unei cladiri in limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitii care depasesc 20 milioane lei ca valoare totala si 40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru celelalte proiecte;
 • Cheltuieli pentru lucrari care sunt exceptate de la autorizare;
 • Achizitia de active corporale pentru CD (cladiri sau suprafete in cadrul cladirilor, instalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc);
 • Achizitia de active necorporale pentru CD (aplicatii informatice, licente) in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri, in limita a 40% din totalul cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli neeligibile

 • dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
 • taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul.
 • achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite cu o suma mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile
 • dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
 • investitiile care vizeaza o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera ale activitatilor enumerate in anexa I la Directiva 2003/87/CE; f) fabricarea, prelucrarea si comercializarea tutunului si a produselor din tutun;
 • intreprinderile aflate in dificultate, astfel cum sunt definite in normele Uniunii privind ajutoarele de stat;
 • investitiile in infrastructura aeroportuara, cu exceptia celor legate de protectia mediului sau a celor insotite de investitiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.
 • achizitia de echipamente second-hand;
 • amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata.

Conditii specifice privind investitiile initiale:

 • Investitia trebuie sa fie mentinuta in regiunea beneficiara pentru minimum 5 ani pentru intreprinderi mari sau 3 ani in cazul IMM-urilor, dupa finalizarea implementarii proiectului.
 • Nu sunt permise achizitii in regim de leasing sau second-hand.
 • In cazul ajutoarelor acordate pentru investitii initiale si investitii initiale pentru o noua activitate economica, costurile eligibile trebuie sa depaseasca amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizatain cursul celor trei exercitii financiare precedente. In cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unitati existente, costurile eligibile trebuie sa depaseasca cu cel putin 200 % valoarea contabila a activelor reutilizate.
 • Inchirierea de active corporale nu este eligibila pentru investitii initiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare. Costurile legate de inchirierea de active corporale pot fi luate in considerare in cazul terenurilor si cladirilor, contractul de inchiriere trebuie sa continue cel putin timp de 5 ani de la data preconizata de finalizare a proiectului de investitii pentru intreprinderile mari si cel putin timp de 3 ani in cazul IMM-urilor.
 • Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investitii dacaindeplinesc urmatoarele conditii:
  • -trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul;
  • -trebuie sa fie amortizabile;
  • -trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul;
  • -trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si trebuie sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum 5 ani sau de 3 ani in cazul IMM-urilor.

Valoarea finantarii publice nerambursabile

 • – intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei.
 • – nu va depasi
  • 500.000 lei in Municipiul Bucuresti,
  • 500.000 lei in regiunea Vest si judetul Ilfov,
  • 90.000.000 lei in celelalte regiuni ale Romaniei (Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Sud Vest).

Valoarea totala a proiectului nu poate depasi 225.000.000 lei (50 milioane euro).

Programul Operational Competitivitate – POC 1.A (CDI)


Publicat la: