Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Priorități de investiții

Prioritatea de investiție 5.1:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie șiexcluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Prioritatea de investiție 2.2:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Potențiali beneficiari

 • Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanți/ GAL;
 • Furnizori de servicii sociale în condițiile legii;
 • Administratorul/ administratorii schemei/ schemelor de tip grant global în situația în care se optează pentru acest mecanism de implementare;

Grup țintă

Prioritățile de investiție 5.1:

 • Persoanele din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în care există populație aparținând minorității roma;
 • Persoanele din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (comunități non – roma);
 • Personalul din cadrul serviciilor create de la nivelul comunității;
 • Persoane aparținând minorității Roma.

Prioritatea de investiție 5.2:

 • Persoanele din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (comunități non-roma);
 • Personalul din cadrul serviciilor create de la nivelul comunității.

Tipul de ajutor financiar

Grant

Activități eligibile

Prioritatea de investiție 5.1:

 • Sprijin pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală (doar pentru intervențiile FSEFEDR care vizează orașe cu peste 20.000 locuitori);
 • Activități de dezvoltare comunitară integrată – realizarea de analize cuprinzătoare lanivel de comunitate care să evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane și competențe, cererea locală/ a zonelor învecinate de pe piața forței de muncă, care să urmărească incluziunea socială a
  persoanelor/ grupurilor/ comunităților vulnerabile; elaborare de strategii de dezvoltare a comunității și planuri de acțiune/dezvoltare comunitară pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă; campanii de conştientizare şi acţiuni specifice pentru creşterea responsabilităţii sociale şi promovarea incluziunii active (inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din rândul comunităților țintă prin combaterea tuturor formelor de discriminare şi promovarea egalităţii de şanse); informare, consiliere, formare/ dezvoltare profesională (inclusiv prin schimbul de bune
  practici, activităţi de consolidare a capacităţii şi transfer de know-how cu alte comunităţi şi cu actori relevanţi la nivel de ţară sau din alte State Membre)
 • Proiecte soft integrate finanțate prin PO CU (proiectele de infrastructură vor fi finanțateprin PNDR pentru zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori, respectiv POR pentru orașe cu peste 20.000 locuitori);
 • Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/ învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate, (ex. costuri de transport şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și specificului
  comunităţii etc)
 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare;
 • Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc (ex. măsuri active de ocupare, formare profesională, de inserție socio-profesională, servicii sociale/ medicale, consiliere psihologică etc.) prin intermediul centrelor multi-funcționale/ punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/si prin implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială
 • Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum și a serviciilor de consiliere/ consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post înființare;
 • Sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale de inserție;
 • Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale. O atenție importantă va fi acordată încurajării abordărilor inovative în furnizarea acestor servicii, cum ar fi vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/beneficii de asistenţă socială:
 • furnizarea serviciilor sociale prin promovarea utilizării forței de muncă de la nivelul comunității (inclusiv scheme de ucenicie);
 • furnizarea de servicii de către echipe mobile multifuncționale; experimentarea unor noi relații de tip contractual între autoritățile locale și/ sau furnizorii privați de servicii sociale şi partenerii comunitari;
 • pachet minim social de servicii destinat prevenirii separării copilului de familia sa;
 • Campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, precum și pentru implicarea activă/ voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Prioritatea de investiție 5.2:

 • Activități de dezvoltare comunitară integrată – realizarea de analize cuprinzătoare la nivel de comunitate care să evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane și competențe, cererea locală/ a zonelor învecinate de pe piața forței de muncă, care să urmărească incluziunea socială a persoanelor/ grupurilor/ comunităților vulnerabile; elaborare de strategii de dezvoltare a comunității și planuri de acțiune/dezvoltare comunitară pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă; campanii de conştientizare şi acţiuni specifice pentru creşterea responsabilităţii sociale şi promovarea incluziunii active (inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din rândul comunităților țintă prin combaterea tuturor formelor de discriminare şi promovarea egalităţii de şanse); informare, consiliere, formare/ dezvoltare profesională (inclusiv prin schimbul de bune
  practici, activităţi de consolidare a capacităţii şi transfer de know-how cu alte comunităţi şi cu actori relevanţi la nivel de ţară sau din alte State Membre);
 • Proiecte soft integrate finanțate prin PO CU (proiectele de infrastructură vor fi finanțate prin PNDR pentru zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori, respectiv POR pentru orașe cu peste 20.000 locuitori);
 • Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/ învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate, (ex. costuri de transport şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și specificului comunităţii etc.);
 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare;
 • Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc (ex. măsuri active de ocupare, formare profesională, de inserție socio-profesională, servicii sociale/ medicale, consiliere psihologică etc.) prin intermediul centrelor multi-funcționale/ punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/si prin implicarea specialiștilor
  de la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială;
 • Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum și a serviciilor de consiliere/ consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post înființare;
 • Sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale de inserție;
 • Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale. O atenție importantă va fi acordată încurajării abordărilor inovative în furnizarea acestor servicii, cum ar fi vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/beneficii de asistenţă socială;
 • Campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, precum și pentru implicarea activă/ voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Publicat la: